Tidsubestemt lønnstilskudd

Tidsubestemt lønnstilskudd er en ytelse fra NAV der du har et vanlig ansettelsesforhold og mottar lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver får et tilskudd fra NAV som kompensasjon for din nedsatte arbeidsevne. Ordningen vurderes hvert halvår av NAV og arbeidsgiver, og kan utbetales så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.

Tidsubestemt lønnstilskudd er en aktuell ordning dersom du på grunn av helse eller sosiale årsaker har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne eller dersom du har uførepensjon eller det kan bli et alternativ. Det er en forutsetning at NAV har vurdert din arbeidsevne og at andre tiltak eller virkemidler har vært vurdert. Det er ikke noen forutsetning at du er i et arbeidsforhold.