Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Dersom du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket.

Arbeidet skal bidra til

  • utvikling av ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid
  • kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Dette kan du gjøre selv

Registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Økonomiske ytelser under tiltaket

Du får uførepensjon etter folketrygdloven. Om du i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon beholder du den ytelsen du har inntil varig uførepensjon er innvilget.

Vi har 13 VTA-plasser, og i denne tiltaksformen er målsettingen å gi et arbeidstilbud til mennesker med innvilget uføretrygd. VTA er et tiltak som skal gi personer mulighet til å ha et tilrettelagt arbeid i lengre tid fremover, men du skal også her ha mulighet til å videreutvikle deg slik at du etter hvert vil kunne arbeide ved en ordinær arbeidsplass. Ved å utforme en kvalifiseringsplan for hver enkelt tiltaksdeltaker ønsker man å sikre nettopp denne progresjonen. Som i APS-tiltak har man også jevnlige samtaler i VTA, men da med en noe lavere frekvens. Det samme gjelder rapporter, som i dette tilfellet blir utformet hvert halvår.