Hva er EQUASS?

EQUASS Assurance – et grunnleggende nivå i kvalitetssikring

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 75 indikatorer skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.

EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 3 år under forutsetning av at det leveres en årlig progresjonsrapport. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.

Hva eQuass betyr for den enkelte deltaker?

Bedriften må fokusere på og kvalitetssikre attføringsarbeidet i sin helhet. De faste ordinært ansatte må sette teori ut i praksis og ta med det man lærer av sertifiseringa ut i arbeidet med tiltaksdeltakere, dette har helt klart en positiv effekt.